сүрэг хадгалах
/ хуучирсан /
бусдыг малыг хадгалах