сэтгэлд хадагдах
сэтгэлээс гарахгүй болох, сэтгэлд мөнхрөх