хадны гүрвэл
/ амьтан /
хадан хайрга газар орших нэгэн зүйл гүрвэл