хадан гэртээ очих ~ хадан гэртээ харих

нас барах, үхэх