хадны цуурай шиг
хөнгөн хийсвэр, хүний хэлсэн хийснээр даган дуурайх