хувингийн хагсаа
модон хувин хатаж хуурайшин хагссан нь