ХАВЧУУЛБАР

Ном, сэтгүүлд хавчуулж хадсан гэрэл зураг, хүснэгт, гар зураг гэх мэт дагалт хэрэглэгдэхүүн: хавчуулбар дэлгэрэнгүй... (ном, сэтгүүлд хавсаргаж оруулсан гар болон гэрэл зураг), хавчуулбар хүснэгт (ном, сэтгүүлд хавсаргасан хүснэгт).

хавчуулбар зураг ном, сэтгүүлд хавсаргаж оруулсан гар болон гэрэл зураг
хавчуулбар хүснэгт ном, сэтгүүлд хавсаргасан хүснэгт