хавхаг бүрхэвч
хүн, зарим амьтны эрхтний дотор нээгдэж хаагдаж болдог хальслаг бүтэц, хавхлаг бүрхэвч