хавирган сар
хавирга мэт хэлбэртэй шинийн болон хуучдын сар