хавиргаараа эргэх
бүтэл нь хазайх, хэрэг явдал буруугаар эргэх гэсэн санаа