хавирга муут
ойр орчим, хажууд байхад нь түшиг муутай гэсэн санаа