хажуу хавирга
хажуу тал, ойр дэргэд, хавь ойр, ойр тойрныхон