хавирга нуруу
байшин барилгын ноён нурууны хажуугийн нуруу, хөндлөн нуруу