өндөр хавирга
мал, амьтны хааны дөрвөн урт хавирга