хаадгар таадгар
а. Хүний намхан бөгөөд махлаг бие бялдар; б. [шилжсэн] Хүний биеэ тоосон ихэмсэг зан авир