сүүний ферм
сүүний чиглэлээр дагнан ажиллах аж ахуй