ааган товшуур
/ хөгжим /
дөрвөд, торгууд ястны дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй товшуур