Ф

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин дөрөв дэх үсэг.