ааган ихэл
/ хөгжим /
баруун монголчуудын дунд дэлгэрсэн дүгрэг цартай аяган хэлбэртэй хилт хуур