үйл хэргийг нь үргэлжлүүлэх
хийж байсан зүйлийг нь орхилгүй цааш хийх