сайшаалын үнэмлэх
сайн үйлийг хөхүүлэн шагнах бичиг