иргэний үнэмлэх
монгол улсын иргэн гэдгийг баталсан баримт