жолооны үнэмлэх
машин барьж болно гэсэн гэрчлэх бичиг