боловсролын үнэмлэх
ямар боловсрол эзэмшсэнийг батлах баримт