ажлын газрын үнэмлэх
тухайн газар ажилладгийг гэрчлэх бичиг