үнэмлэхээ сунгуулах
баримт болгох бичгийн хугацааг нь сунгуулах