хүчин зүтгэлийг үнэлэх
тухайн ажил хэрэгт зүтгэсэн гавьяаг нь урамшуулах