биеийн хүчин үнэлэх
а. Ажил хөдөлмөрийн мөнгөн үнэлгээг тогтоох; б. Хөлсний ажил хийх