шийдвэрийг үндэслэн
шийдвэрт тулгуурлан, шийдвэрийг эш баримт болгон