үлбийх бүлхийх
а. Бие суларч үлбэгэр болох; б. Дотор муухайрах