үлбийсэн амьтан
унхиагүй, хийморьгүй хэмээн хараах үг