улаан хэлтийг урдаа оруулахгүй
хэл ам нь гүйцэгдэхгүй, үг хэрүүлд гойд сайн