улаан нүүрээрээ учрах
өөрийн биеэрээ учрах, нүүр нүүрээрээ халз учрах