улаан цоохор болгох
хүний бичсэн зүйлийн алдаа мадаг, найруулгыг улаан балаар засаж цоохорлох