улаан нэлий
а. Цус ихэд асгарсан, нялзсан нь; б. Мах, цус ихэд тархсан зэрэг