УГЦРУУЛАХ

Сулруулах, алдууруулах: нумны хөвч угцруулах (нумны хөвч сулруулах).