ТАВАРГА

Тэмээ урд хөлөөрөө дэвслэн дарах мэт явдал.