ТАВАР I

тавар өвс (тараасан өвс), тавар тувар [хоршоо] (сийрэг, энд тэнд), авар дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (энд тэнд, армаг тармаг, тархай бутархай).

тавар өвс тараасан өвс
тавар тувар сийрэг, энд тэнд
авар тавар энд тэнд, армаг тармаг, тархай бутархай
Ижил үг:

ТАВАР II