СПИДОМЕТР
/ физик /

Хөдлөх хөдөлгүүрийг хэдий хол түргэн явж байгааг заах хэмжүүр.