СТАНДАРТЖИХ

Стандартад тохирох, хэм хэмжээг бий болгох.