ПОРЖИГНОХ

Буцалж байгаа шингэн зүйлээс пор пор хийсэн дуу гарах.