ӨТӨГШИХ

Өтөг шинжтэй болох: буурь нь өтөгших (буурь малын аргал, хорголын хэмхдэг ихтэй болох) - Буурь нь дэлгэрэнгүй... Яриа.