ӨТӨГЖИХ

Мал, адгуусны өтөг хуримтлагдан зузаарах: бууц нь өтөгжих (бууц нь өтөг ихтэй болох).