ӨГӨӨЖТЭЙ

Өгөөж сайтай: өгөөжтэй нутаг (амьдрахад сайхан өвс ургамал элбэг баян газар), өгөөжтэ‎й дэлгэрэнгүй... (үр өгөөж сайтай, ашигтай аж ахуй).

өгөөжтэй нутаг амьдрахад сайхан өвс ургамал элбэг баян газар
өгөөжтэй аж ахуй үр өгөөж сайтай, ашигтай аж ахуй