КЛИНИК

Эрдэм шинжилгээ, сурган боловсруулах ажлыг хавсран явуулдаг эмнэлгийн газар: хотын клиникийн төв дэлгэрэнгүй... (хотын эрдэм шинжилгээ, сургалт нэгдсэн төв эмнэлэг).