ЗАЛУУРЧ

1. Онгоц, автомашин зэргийн залуур баригч; жолоодогч: хөлгийн залуурчин (хөлгийн жолооч) - дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Удирдан жолоодогч, оройлон манлайлагч: засаг төрийн их залуурч (засаг төрийн их удирдагч).

хөлгийн залуурчин хөлгийн жолооч
засаг төрийн их залуурч засаг төрийн их удирдагч