амаа барих
а. Өнгөрсөн хойно нь гэмших, халаглах; б. Хамаагүй ярихгүй байх

Хэлсэн үгэндээ гэмших

Зочин 2016-04-24 16:49:03


Лцмбхлциыхцлиусу

Рцдцихцлцтцмоуту

Зочин 2018-04-24 18:17:09