ЖАГСААСТАЙ

Бэлэн жагсаатай, жагсаан тавьсан: бэлэн жагсаастай зогсох (бэлэн жагсаатай зогсох), тавиур дэлгэрэнгүй... (тавиур дээр өрөөтэй байх).

бэлэн жагсаастай зогсох бэлэн жагсаатай зогсох
тавиур дээр жагсаастай байх тавиур дээр өрөөтэй байх