ЕГӨӨТЭЙХЭН

Нэлээд егөөтэй: егөөтэйхэн байх (нэлээд егөөтэй байх), егөөтэйхэн инээх (нэлээд дэлгэрэнгүй...

егөөтэйхэн байх нэлээд егөөтэй байх
егөөтэйхэн инээх нэлээд егөөдөж инээх