ГАНДГАРДАХ

Хэтэрхий гандгар байдалтай болох, гандгарын учир зохисгүйдэх.